Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

Juni 2019

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

 

Zoals u weet dient een ANBI jaarlijks een financiële verantwoording te publiceren om te (blijven) voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. De financiële verantwoording dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te zijn gepubliceerd. Dit betekent dat indien het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar de financiële verantwoording 2018 vóór 1 juli a.s. moet zijn gepubliceerd op de door de ANBI gebruikte website.

 

Een te late publicatie van de financiële verantwoording van de ANBI kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status intrekt. In dat geval is dat de ANBI vanaf dat moment schenk- of erfbelasting verschuldigd over de ontvangen giften of legaten. Naast de eventuele heffing van schenk- en erfbelasting heeft het verliezen van de ANBI-status tevens de consequentie dat de instelling wordt geconfronteerd met de aanvullende informatieplicht aan de Belastingdienst. De inhoud van deze informatieplicht hebben wij beschreven in het nieuwsbericht van 5 januari 2015.

 

Volledigheidshalve treft u onderstaand de vereisten aan van de financiële verantwoording voor de publicatieplicht voor ANBI’s.

 

Vereisten financiële verantwoording

In de ANBI-wetgeving is vermeld dat een ANBI slechts een balans per einde van het boekjaar en een staat van baten en lasten over het boekjaar met toelichting moet publiceren. Het publiceren van een uitgebreide jaarrekening van de instelling is derhalve niet nodig.

Uit de balans en staat van baten en lasten dient in ieder geval het volgende te blijken:

·         De kosten van beheer van de instelling;

·         De opbrengsten van de fondswerving;

·         Een opgave van de totaal ontvangen donaties;

·         De opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen;

·         Personeelsbeloningen.

 

Voor zuivere vermogensfondsen of kerkgenootschappen geldt een beperktere publicatieplicht. Deze ANBI’s hoeven geen balans te publiceren, maar slechts een verkorte staat van baten en lasten die in ieder geval inzicht geeft in de gedane bestedingen.

***

 

Laatst bijgewerkt op woensdag 12 juni 2019 13:43

Hits: 1513

Extra controles (ex)ANBI’s aangekondigd door Belastingdienst in najaar 2015

26 oktober 2015

 

 

 

 

De Belastingdienst gaat in het najaar van 2015 circa 200 extra (boeken)onderzoeken uitvoeren bij organisaties die een actuele of een recent vervallen ANBI-status hebben. De te controleren organisaties worden willekeurig geselecteerd, waarbij de omvang van de financiële belangen voorop worden gesteld.

 

De Belastingdienst heeft recentelijk aangekondigd om naast het reguliere toezicht op het verkrijgen, het bestaan en de beëindiging extra (boeken)onderzoeken bij (ex)ANBI’s uit te gaan voeren. De controles zouden niet gericht zijn om specifieke risico’s aan te pakken, maar om een beter beeld te krijgen van de organisaties op het gebied van (non-)compliance, de bestaans- en ontstaansoorzaken, de relatieve omvang, financiële, fiscale en maatschappelijke impact en de verschijningsvorm van de organisaties. Afhankelijk van de uitkomsten van de extra controles worden in 2016 aanbevelingen gedaan ter verbetering van zowel de handhaving als de relevante wet- en regelgeving.

 

Indien bij een controle blijkt dat niet wordt voldaan aan de verplichtingen, heeft de Belastingdienst uiteindelijk de bevoegdheid om de ANBI-status in te trekken. Zo mogelijk ook met terugwerkende kracht naar een eerder tijdstip. Het is derhalve van belang dat wordt voldaan aan alle verplichtingen van de ANBI-wetgeving.

 

Voor organisaties die de ANBI-status hebben is het derhalve van belang om te controleren of wordt voldaan aan de verplichtingen van de ANBI-wetgeving. Voor de inhoud van deze verplichtingen en de te publiceren informatie verwijzen wij u naar de informatie voor anbi’s op anbiplein.nl.

 

Organisaties waarvan de ANBI-status is ingetrokken, zijn nog steeds gebonden aan de verplichtingen van de ANBI-wetgeving. Dergelijke organisaties hebben een jaarlijkse informatieplicht aan de Belastingdienst. Voor de inhoud van de te verstrekken informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht van 5 januari 2015 op anbiplein.nl. De informatie dient jaarlijks vóór 1 september 2015 middels een formulier aan de Belastingdienst verstrekt te worden.

 

 

Bron: 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst d.d. 16 september 2015

 

Laatst bijgewerkt op maandag 26 oktober 2015 10:56

Hits: 4354

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie