Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

Juni 2019

Publiceer de financiële verantwoording 2018 van de ANBI vóór 1 juli a.s.

 

Zoals u weet dient een ANBI jaarlijks een financiële verantwoording te publiceren om te (blijven) voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. De financiële verantwoording dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te zijn gepubliceerd. Dit betekent dat indien het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar de financiële verantwoording 2018 vóór 1 juli a.s. moet zijn gepubliceerd op de door de ANBI gebruikte website.

 

Een te late publicatie van de financiële verantwoording van de ANBI kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status intrekt. In dat geval is dat de ANBI vanaf dat moment schenk- of erfbelasting verschuldigd over de ontvangen giften of legaten. Naast de eventuele heffing van schenk- en erfbelasting heeft het verliezen van de ANBI-status tevens de consequentie dat de instelling wordt geconfronteerd met de aanvullende informatieplicht aan de Belastingdienst. De inhoud van deze informatieplicht hebben wij beschreven in het nieuwsbericht van 5 januari 2015.

 

Volledigheidshalve treft u onderstaand de vereisten aan van de financiële verantwoording voor de publicatieplicht voor ANBI’s.

 

Vereisten financiële verantwoording

In de ANBI-wetgeving is vermeld dat een ANBI slechts een balans per einde van het boekjaar en een staat van baten en lasten over het boekjaar met toelichting moet publiceren. Het publiceren van een uitgebreide jaarrekening van de instelling is derhalve niet nodig.

Uit de balans en staat van baten en lasten dient in ieder geval het volgende te blijken:

·         De kosten van beheer van de instelling;

·         De opbrengsten van de fondswerving;

·         Een opgave van de totaal ontvangen donaties;

·         De opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen;

·         Personeelsbeloningen.

 

Voor zuivere vermogensfondsen of kerkgenootschappen geldt een beperktere publicatieplicht. Deze ANBI’s hoeven geen balans te publiceren, maar slechts een verkorte staat van baten en lasten die in ieder geval inzicht geeft in de gedane bestedingen.

***

 

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie