Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Info voor ANBI’s

Op grond van fiscale wetgeving kan een instelling, niet zijnde een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigheid kunnen worden uitgegeven, als algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) worden aangemerkt.

Aan de toekenning als ANBI zijn voorwaarden verbonden die onder andere zien op het doel en de activiteiten van de instelling, het vermogen van de instelling en de bestedingen van de instelling. Deze voorwaarden zijn dat:

 • uit de regelgeving en feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling voor minstens 90% het algemeen belang dient;
 • uit de regelgeving en feitelijke werkzaamheden van de instelling blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft;
 • de instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Dit betekent dat de instelling en de betrokken mensen niet mogen aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Zij mogen daar de afgelopen vier jaar ook niet voor veroordeeld zijn;
 • de bestuurders of andere beleidsbepalers niet over het vermogen van de instelling mogen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Indien de bestuurders of andere beleidsbepalers van een steunstichting en de ondersteunde stichting grotendeels of geheel uit dezelfde personen bestaat, is het toegestaan dat deze instellingen over elkaars vermogen mogen beschikken;
 • de instelling mag niet meer vermogen hebben dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de instelling;
 • de beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of niet-bovenmatige vacatiegelden;
 • de instelling een actueel beleidsplan heeft;
 • de instelling een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen heeft;
 • uit de regelgeving van de instelling blijkt dat een batig liquidatiesaldo van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. De ontvangende instelling mag zowel een in Nederland gevestigde instelling dan wel een in het buitenland gevestigde instelling zijn die voor minstens 90% het algemeen belang dient en een soortgelijke doelstelling heeft; en
 • de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

Naast bovenvermelde inhoudelijke verplichtingen voor de instelling, heeft een ANBI een elektronische publicatieverplichting. De volgende gegevens van de ANBI moeten via het internet bekend worden gemaakt:

 • de naam van de instelling;

 • het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer (RSIN);

 • de contactgegevens van de instelling;

 • de doelstelling van de instelling;

 • een (beknopt) beleidsplan waarin is weergegeven op welke wijze de ANBI van plan is om in de komende jaren haar doelstelling te verwezenlijken;

 • de bestuurssamenstelling (functies en daarbij toegekende bevoegdheden);

 • het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel, waarbij in de regel volstaan kan worden met een verwijzing naar de van toepassing zijnde CAO of salarisregeling;

 • een (beknopt) jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten; en

 • een financiële verantwoording.

 

Voor nader informatie verwijzen wij naar de nieuwsbrief “Nadere invulling publicatieplicht ANBI”.

De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruik maken van bijvoorbeeld de website van een brancheorganisatie of van www.anbiplein.nl.

In het ANBI-register op de website van de Belastingdienst zal vermeld worden op welk internetadres de informatie over de ANBI kan worden gevonden. Bij de aanvraag van de ANBI-status dient het gebruikte internetadres doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. Bij een aanmelding bij ANBIplein zal het internetadres de volgende vorm hebben: www.anbiplein.nl/anbi/*naaminstelling*.

Er zijn geen kosten verbonden aan het publiceren van de ANBI gegevens via www.anbiplein.nl.

Meld u hier aan en maak vervolgens een ANBI pagina aan.

 

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie