Anbiplein

Ga naar desktop versie Inloggen

Geen uitvoerige administratie vereist bij kleine ANBI

Taxence heeft een nieuwsbericht op de website geplaatst over de vereiste administratie bij kleine ANBI's.

In dit artikel wordt een uitspraak van de rechtbank besproken waarin is aangegeven dat van een ANBI met activiteiten van eenvoudige aard en beperkte omvang niet worden verlangd dat zij een uitgebreide administratie. Het overleggen van de administratie waaruit bleek dat de beschikbare gelden nagenoeg waren besteed aan de projecten, was voldoende.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Laatst bijgewerkt op maandag 02 februari 2015 13:05

Hits: 4839

aangepast besluit staatssecretaris van Financiën over giftenregeling

5 januari 2015

 

 

Het beleid over de giftenregeling is eind december jl. door de staatssecretaris van Financiën aangepast. In een besluit zijn een aantal nieuwe toezeggingen en toelichtingen gedaan door de staatssecretaris. Onderstaand treft u enige toelichting aan op deze onderdelen.

 

Uitkering van resterende termijnen ineens bij overlijden

Van een periodieke gift is in principe alleen sprake als overeen is gekomen dat de uitkeringen vijf of meer jaren worden voldaan en dat deze schenkingen eindigen uiterlijk bij het overlijden van de schenker. Er is in dat geval enige onzekerheid aanwezig of de verkrijger de giften ontvangt. Deze onzekerheid onderscheid een periodieke gift van een schenking van een vast bedrag in termijnen.

 

De schenker wenst soms dat na zijn overlijden de resterende termijnen ineens worden uitgekeerd. Op het moment dat in de schenkingsovereenkomst is opgenomen dat de resterende termijnen bij overlijden ineens worden uitgekeerd is niet voldaan aan het onzekerheidsvereiste van een periodieke gift.

 

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat ook sprake is van een periodieke gift als de schenker via zijn testament middels een legaat bepaalt dat bij zijn overlijden de resterende termijnen van een periodieke gift ineens aan de instelling worden uitgekeerd.

 

Loketinstellingen

Een schenking van een ANBI is niet vrijgesteld van schenkbelasting op het moment dat deze instelling fungeert als een zogenoemde loketinstelling. Het komt voor dat belastingplichtigen een gift doen aan een ANBI met de opdracht om deze gift door te betalen aan een door de belastingplichtige aan te wijzen derde. Zowel giften aan een ANBI als verkrijgingen van een ANBI zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Op deze manier zou geheel geen schenkbelasting verschuldigd zijn. Bovendien zou de Belastingplichtige op oneigenlijke wijze profiteren van de giftenaftrek.

 

De Belastingdienst zal bij de beoordeling van op deze wijze vormgegeven giften aan de tussenkomst van de ANBI (de loketinstelling) voorbijgaan. Er wordt derhalve zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijke situatie waardoor de giften niet in aftrek kunnen worden gebracht en (mogelijk) schenkbelasting verschuldigd is door de verkrijgende partij.

 

Modelovereenkomsten Belastingdienst

Er is gebleken dat de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst de indruk hebben gewekt dat giften die zijn gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst ook kunnen meetellen als periodieke gift. Dit is echter onjuist. Op het moment van de schenking dient er een notariële of onderhandse akte aanwezig te zijn.

 

Voor het jaar 2014 is echter goedgekeurd dat giften die zijn gedaan in 2014 en niet berusten op een notariële of onderhandse akte alsnog kunnen kwalificeren als een periodieke gift. De voorwaarden hierbij zijn als volgt:

-      In het jaar 2014 is een notariële of onderhandse akte van schenking opgemaakt;

-      De giften in 2014 kunnen alleen als periodieke gift worden aangemerkt voor zover deze niet hoger zijn dan het in de notariële of onderhandse akte van schenking opgenomen bedrag van de jaarlijkse uitkering of verstrekking;

-      Aan de overige voorwaarden voor een periodieke gift is voldaan.

Laatst bijgewerkt op maandag 02 februari 2015 13:06

Hits: 6103

© 2021 alle rechten voorbehouden ANBIplein | Development by Downwood design

Top Desktop versie